Hotarari

2018 

Hotărârea nr.1

privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2

privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Anexa

Hotărârea nr.3

privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2018

Hotărârea nr.4

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2017

Anexe la HCL nr.4

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3.

Hotărârea nr.5

privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii

“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la HCL nr.5

Anexa

Hotărârea nr.6

privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.7

privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii

„Modernizare drumuri locale :Uliţă Olteni şi Uliţă Popa, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.7

Anexa

Hotărârea nr.8

privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii

 „Modernizare drum local Uliţă Barbălată în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.8

Anexa

Hotărârea nr.9

privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului

 “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş

Anexa la HCL nr.9

Anexa

Hotărârea nr.10

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului

“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.10

Anexa

Hotărârea nr.11

privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.12

privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL nr.12

Anexa

Hotărârea nr.13

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.14

privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2019-2021

Anexa la HCL nr.14

Anexa

Hotărârea nr.15

privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.15

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.16

privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.17

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.17

Anexa

Hotărârea nr.18

privind aprobarea  bugetului  local al comunei Aluniş pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019,2020 şi 2021

Anexe la HCL nr.18

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.19

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2018

Hotărârea nr.20

privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 242.186,09 lei

Hotărârea nr.21

privind aprobarea unor măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al  Comunei Aluniş în anul 2018

Anexe la HCL nr.21

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.22

privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.23

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Aluniş, județul Prahova

Anexa la HCL nr.23

Anexa

Hotărârea nr.24

privind promovarea proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.25

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.25

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

2017

Hotărârea nr.1

privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2

prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Andrei Ionel înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al comunei Aluniş, a domnului Ibrian Daniel

Hotărârea nr.3

privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.3

Anexa

Hotărârea nr.4

privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2017

Hotărârea nr.5

privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii

“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Hotărârea nr.6

privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii

“Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.6

Anexa

Hotărârea nr.7

privind promovarea proiectului „Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-Sat Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.8

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2016

Anexe HCL nr.8

Anexa nr.1 si Anexa nr.2

Hotărârea nr.9

privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2017-2018

Anexa la HCL nr.9

Anexa

Hotărârea nr.10

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectuluiModernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.11

privind asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova  şi localităţile:  Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti, Slănic în vederea realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiţia

,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic “

Hotărârea nr.12

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2017

Hotărârea nr.13

privind  aprobarea  scoaterii din funcţiune şi casarea  unor mijloce fixe

în urma inventarierii anuale

Anexa la HCL  nr.13

Anexa

Hotărârea nr.14

privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Hotărârea nr.15

privind  stabilirea taxelor  de închiriere  a unor terenuri aparţinând domeniului privat  al comunei Aluniş pentru folosinţă agricolă şi neagricolă

Hotărârea nr.16

privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017

Hotărârea nr.17

privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.18

privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapele II+III+IV-sat Aluniş” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.19

privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2017 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2018-2020

Hotărârea nr.20

privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexe la HCL nr.20

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.21

privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2016

Hotărârea nr.22

privind aprobarea  bugetului  local

 al comunei Aluniş pentru anul 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018,2019 şi 2020

Anexe HCL nr.22

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.23

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului  I  al anului 2017

Anexe HCL nr.23

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.24

privind aprobarea finanţării din bugetul local al comunei Aluniş a vizitei de lucru în comuna înfrăţită Sipoteni, Raionul Călăraşi, Republica Moldova

Hotărârea nr.25

privind    aprobarea unor   măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al   Comunei Aluniş în anul 2017

Anexe HCL nr.25

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.26

privind  aprobarea  unor măsuri referitoare la  Contractul  de delegare prin concesiune  a gestiunii activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor  nr. 1792 din 13.09.2016   

 

Hotărârea nr.27

privind modificarea Inventarului  bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.28

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 70 din 27.12.2012 privind  darea în administrare a bunurilor  imobile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Aluniş către Şcoala Gimnazială Gheorghe Costescu Aluniş

Hotărârea nr.29

privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2016

Hotărârea nr.30

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Iunie, Iulie şi August  2017

Hotărârea nr.31

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr.25 din 29 mai 2017 privind aprobarea unor măsuri de organizare a păşunatului pe domeniul privat al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexa la HCL nr.31

Anexa

Hotărârea nr.32

privind valorificarea unor materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii

Hotărârea nr.33

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe HCL nr.33

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.34

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului al II-lea  al anului 2017

Hotărârea nr.35

privind aprobarea contribuţiei Comunei Aluniş la constituirea bugetului necesar realizării Studiului de Fezabilitate pentru investiţia,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic “

Hotărârea nr.36

privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.37

privind aprobarea cadrului de salarizare a personalului din  aparatul de specialitate al primarului comunei Aluniş

Anexe HCL nr.37

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.38

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe HCL nr.38

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.39

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  Modernizare drumuri locale : Uliţă Olteni şi Uliţă Popa

Hotărârea nr.40

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  Modernizare drum local  Uliţă Barbălată

Hotărârea nr.41

privind  transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.41

Anexa

Hotărârea nr.42

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş

Hotărârea nr.43

privind aprobarea disponibilizării şi valorificării unui mijloc fix

Anexa la HCL nr.43

Anexa

Hotărârea nr.44

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 20 din 31.03.2017 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexe la HCL nr.44

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.45

privind  modificarea   Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al comunei Aluniş

Hotărârea nr.46

privind trecerea unui teren din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al comunei Aluniş în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.47

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie  2017

Hotărârea nr.48

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.48

Anexa

 

Hotărârea nr.49

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Aluniş  a clădirii

W.C. piaţă”,  în vederea scoaterii din funcţiune

Hotărârea nr.50

privind aprobarea radierii unei poziţii din Inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.51

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe la HCL nr.51

Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.52

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 37 din 24.07.2017 privind aprobarea cadrului de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Aluniş

Hotărârea nr.53

privind aprobarea acordării cu titlu gratuit către persoane vârstnice aflate în situaţia de risc  social, a cantităţii de 13 m.c. material lemnos pentru foc

Hotărârea nr.54

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoutilitara marca  Mitsubishi TD DK aflată în dotarea Primăriei comunei Aluniş

Hotărârea nr.55

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş,

 aferent trimestrului al III-lea  al anului 2017

Hotărârea nr.56

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexa la HCL nr.56

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.57

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 20 din 31.03.2017 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2017

Anexa la HCL nr.57

Anexa

Hotărârea nr.58

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Achiziţie buldoexcavator”

Anexa la HCL nr.58

Anexa

Hotărârea nr.59

privind  dezmembrarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public

al comunei Aluniş

Hotărârea nr.60

privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.61

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexele HCL nr.61

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.62

privind  alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate

Hotărârea nr.63

privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 11 lei aflate în sold la 30.09.2017

Hotărârea nr.64

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare  a comunei Aluniş, judeţul Prahova

pentru perioada 2017-2021

Hotărârea nr.65

privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Decembrie 2017 şi Ianuarie, Februarie 2018

Hotărârea nr.66

privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexele la HCL nr.66

Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.67

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 31.03.2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2017

Hotărârea nr.68

privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.68

Anexa

Hotărârea nr.69

privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  “Reparaţii curente sediu Primăria comunei Aluniş”

Hotărârea nr.70

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Amenajare şi dotare  spaţiu pentru activităţi recreative  în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotărârea nr.71

privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.71

Anexa

Hotărârea nr.72

  privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 în comuna  Aluniş

Anexele la HCL nr.72

Anexa

Copyright © Primaria Alunis 2018

Website realizat de BrainHost.ro.