Hotarari

2018

Hotărârea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Hotărârea nr.3- privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2018

Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2017

Anexe la HCL nr.4- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.5- privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la HCL nr.5

Hotărârea nr.6- privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.7- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drumuri locale :Uliţă Olteni şi Uliţă Popa, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.7

Hotărârea nr.8- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Uliţă Barbălată în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.8

Hotărârea nr.9- privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş

Anexa la HCL nr.9

Hotărârea nr.10- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.10

Hotărârea nr.11- privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.12- privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL nr.12

Hotărârea nr.13- privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.14- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2019-2021

Anexa la HCL nr.14

Hotărârea nr.15- privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.15-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.16- privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.17- privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.17

Hotărârea nr.18- privind aprobarea  bugetului  local al comunei Aluniş pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019,2020 şi 2021

Anexe la HCL nr.18- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.19- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2018

Hotărârea nr.20- privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 242.186,09 lei

Hotărârea nr.21- privind aprobarea unor măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al  Comunei Aluniş în anul 2018

Anexe la HCL nr.21- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.22- privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.23- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Aluniş, județul Prahova

Anexa la HCL nr.23

Hotărârea nr.24- privind promovarea proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.25-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.25- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.26- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  I  al anului 2018

Anexe la HCL nr.26- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.27- privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Hotărârea nr.28- privind  modificarea   Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.29- privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe la HCL nr.29- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.30-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.30-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.31- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.31

Hotărârea nr.32- privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr.33- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Iunie, Iulie şi August  2018

Hotărârea nr.34- privind  însuşirea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.34

Hotărârea nr.35-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.35

Hotărârea nr.36- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.36- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.37- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 71 din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.38-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş

Hotărârea nr.39-privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului “Local şcoală cu cls. 1-4 Aluniş Vale” aparţinând domeniului public al comunei Aluniş, judeţul Prahova, din imobil cu destinaţia de unitate de învâţământ în imobil cu altă destinaţie

Hotărârea nr.40- privind închirierea prin licitaţie  publică cu strigare a spaţiului cu destinaţia de “Farmacie” a situat în clădirea  “Centru Medical”

Anexe la HCL nr.40- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.41- privind  completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.41- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.42- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.42- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.43-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.43-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.44- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.44- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.45- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş”

Anexa la HCL nr.45

Hotărârea nr.46- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  “Achiziţie buldoexcavator”

Anexa la HCL nr.46

Hotărârea nr.47- privind încheierea unui contract de comodat cu  VĂRBILĂU SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM pentru folosirea gratuită a terenului în suprafaţă de  337 m.p, tarlaua 46, parcela 442

Hotărârea nr.48- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie  2018

Hotărârea nr.49- privind aprobarea finaţării cheltuielilor neeligibile determinate de implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.50- de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 16.02.2018 privind  aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.51- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.51-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.52- privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  “Reparaţii curente  la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş”

Hotărârea nr.53-privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.54-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.54-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.55-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.55-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.56-privind aprobarea Planului de măsuri pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă specifice sezonului rece 2018 – 2019

Anexa la HCL nr.56

 

 

Copyright © Primaria Alunis 2019

Website realizat de BrainHost.ro.