Hotarari

2019


Hotarârea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş aferent anului 2017

Hotărârea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Hotărârea nr.3-privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2019

Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.4   Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotărârea nr.5- privind  aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din comuna Aluniş, judeţul Prahova, pentru perioada 2019-2023

Anexa la HCL nr.5

Hotărârea nr.6-privind aprobarea disponibilizării şi valorificării unui mijloc fix

Anexa la HCL nr.6

Hotărârea nr.7 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2019

Anexa la HCL nr.7

Hotărârea nr.8 privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2019-2020

Anexa la HCL nr.8

Hotărârea nr.9 - privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spaţiului cu destinaţia „Oficiul PTTC” aflat în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Hotararea nr.10 - privind stabilirea locurilor în care se interzice desfăşurarea adunărilor publice în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Hotararea nr.11 - privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11 -  Anexa nr.1Anexa nr.2Anexa nr.3

Hotararea nr.12 - privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.12 Partea 1Partea 2Partea 3Partea 4

Hotararea nr.13 - privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor  aflate în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.13

Hotararea nr.14 - privind initierea  procedurii de  închiriere  a pajiştilor  aflate în proprietatea privată a comunei Aluniş, judeţul Prahova

Anexa la HCL nr.14

Hotararea nr.15 - privind  modificarea   Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului

local al comunei Aluniş, judeţul Prahova

Hotararea nr.16 - privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş înlunile  Martie, Aprilie şi Mai  2019

Hotararea nr.17- privind aprobarea utilizarii fondului de rulment aferent anului 2018

Hotararea nr.18- privind aprobarea devizului general actualizat  al obiectivului de investitii  "Desfiintare pod si construire pod peste paraul Carpinoasa in Comuna Alunis"

Anexa la HCL nr.18

Hotararea nr.19- privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Anexa la HCL nr.19

Hotararea nr.20-privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis

Anexa la HCL nr.20

Hotararea nr.21-privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2019

Anexe la HCL nr.21-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotararea nr. 22-privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotararea nr.23- privind aprobarea numarului de burse scoalare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Alunis pentru anul 2019

Hotararea nr.24 - privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Amenajare si dotare spatiu pentru activitati recreative in Comuna Alunis, Judetul Prahova" ,  solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului

Hotararea nr. 25 - privind aprobarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020, 2021 si 2022

Anexe la HCL nr.25- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.26 - privind completarea Hotararii Consiliului Local Alunis nr.7 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Alunis pentru anul 2019

Anexa la HCL nr.26

Hotararea nr.27 - privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul de investitii nou "Modernizare drum local Ulita Carpinoasa in Comuna Alunis" propus pentru implementare incepand cu anul 2019

Anexa la HCL nr.27

Hotararea nr.28 - privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Tisa Mica, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.28

Hotararea nr.29 - privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Popa Stelian, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.29

Hotararea nr.30 - privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.30-Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotararea nr.31 - privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2019

Anexe la HCL nr.31 - Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotararea nr.32 - privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie si August 2019

Hotararea nr.33 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.33

Hotararea nr.34 - privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

Anexa la HCL nr.34

 

 

 

 

 

 2018

Hotărârea nr.1-privind  aprobarea  întregirii excedentului bugetului  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.2-privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 în comuna Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Anexa la HCL nr.2

Hotărârea nr.3- privind  aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav care se vor finanţa în anul 2018

Hotărârea nr.4-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  al IV-lea  al anului 2017

Anexe la HCL nr.4- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.5- privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la HCL nr.5

Hotărârea nr.6- privind  aprobarea cofinanţării proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.7- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drumuri locale :Uliţă Olteni şi Uliţă Popa, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.7

Hotărârea nr.8- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Uliţă Barbălată în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.8

Hotărârea nr.9- privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş

Anexa la HCL nr.9

Hotărârea nr.10- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa II-sat Aluniş”

Anexa la HCL nr.10

Hotărârea nr.11- privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă

Anexe la HCL nr.11- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.12- privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2018-2019

Anexa la HCL nr.12

Hotărârea nr.13- privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.14- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2018 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2019-2021

Anexa la HCL nr.14

Hotărârea nr.15- privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.15-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.16- privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.17- privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş  pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.17

Hotărârea nr.18- privind aprobarea  bugetului  local al comunei Aluniş pentru anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019,2020 şi 2021

Anexe la HCL nr.18- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.19- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2018

Hotărârea nr.20- privind aprobarea contractării  unei finanţări rambursabile interne de tip leasing financiar în valoare de 242.186,09 lei

Hotărârea nr.21- privind aprobarea unor măsuri  de organizare a păşunatului pe  domeniul privat al  Comunei Aluniş în anul 2018

Anexe la HCL nr.21- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.22- privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.23- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Aluniş, județul Prahova

Anexa la HCL nr.23

Hotărârea nr.24- privind promovarea proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş” pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”

Hotărârea nr.25-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.25- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.26- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului  I  al anului 2018

Anexe la HCL nr.26- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.27- privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Hotărârea nr.28- privind  modificarea   Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.29- privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local centralizat al comunei Aluniş pentru anul 2017

Anexe la HCL nr.29- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.30-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.30-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.31- privind aprobarea Devizului general final al obiectivului de investiţii„Modernizare drum local Giumuc în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.31

Hotărârea nr.32- privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr.33- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Iunie, Iulie şi August  2018

Hotărârea nr.34- privind  însuşirea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.34

Hotărârea nr.35-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexa la HCL nr.35

Hotărârea nr.36- privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al II-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.36- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.37- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Aluniş nr. 71 din 18 decembrie 2017 privind implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.38-privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Aluniş în Consiliul de Administraţie  şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Costescu” Aluniş

Hotărârea nr.39-privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului “Local şcoală cu cls. 1-4 Aluniş Vale” aparţinând domeniului public al comunei Aluniş, judeţul Prahova, din imobil cu destinaţia de unitate de învâţământ în imobil cu altă destinaţie

Hotărârea nr.40- privind închirierea prin licitaţie  publică cu strigare a spaţiului cu destinaţia de “Farmacie” a situat în clădirea  “Centru Medical”

Anexe la HCL nr.40- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.41- privind  completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea notelor conceptuale pentru proiecte de investiţii noi propuse pentru implementare începând cu anul 2018

Anexe la HCL nr.41- Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.42- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Popa Stelian, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.42- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.43-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.43-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.44- privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mică, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

Anexe la HCL nr.44- Anexa nr.1, Anexa nr.2

Hotărârea nr.45- privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş”

Anexa la HCL nr.45

Hotărârea nr.46- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii  “Achiziţie buldoexcavator”

Anexa la HCL nr.46

Hotărârea nr.47- privind încheierea unui contract de comodat cu  VĂRBILĂU SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM pentru folosirea gratuită a terenului în suprafaţă de  337 m.p, tarlaua 46, parcela 442

Hotărârea nr.48- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Septembrie, Octombrie şi Noiembrie  2018

Hotărârea nr.49- privind aprobarea finaţării cheltuielilor neeligibile determinate de implementarea proiectului „ Amenajare şi dotare spaţiu pentru activităţi recreative în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Hotărârea nr.50- de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16 din 16.02.2018 privind  aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2017

Hotărârea nr.51- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.51-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.52- privind  asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes  local  “Reparaţii curente  la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş”

Hotărârea nr.53-privind  modificarea şi completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Hotărârea nr.54-privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local  al comunei Aluniş, aferent trimestrului al III-lea  al anului 2018

Anexe la HCL nr.54-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.55-privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexe la HCL nr.55-Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.56-privind aprobarea Planului de măsuri pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă specifice sezonului rece 2018 – 2019

Anexa la HCL nr.56

Hotarârea nr.57-privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investiţii„Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu”

Anexa la H.C.L. nr.57

Hotărârea nr.58- privind aprobarea  cofinanțării obiectivului de investiții “Înfiinţare distribuţie alimentare cu apă în comuna Aluniş-Etapa I-sat Ostrovu” în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul Modernizarea satului românesc

Hotărârea nr.59- privind  completarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Aluniş

Anexa la HCL nr.59

Hotărârea nr.60- privind înfiinţarea, delegarea gestiunii şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului  de alimentare cu apă al comunei Aluniş

Hotărârea nr.61- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexele la HCL nr.61 Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4

Hotărârea nr.62- privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Decembrie 2018 şi Ianuarie, Februarie 2019

Hotărârea nr.63- privind utilizarea  fondul de rezervă bugetară constituit  în bugetul  local al comunei Aluniş

Hotărârea nr.64- privind aprobarea acordării cu titlu gratuit  de materiale recuperate în urma lucrărilor executate la Grădiniţa cu program normal sat Ostrovu, comuna Aluniş

Hotărârea nr.65- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Anexele la HCL nr.65 Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3

Hotărârea nr.66- privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2018

Hotărârea nr.67- privind aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2019 şi a estimărilor bugetare  pentru anii 2020-2022

Anexa la HCL nr.67

Hotărârea nr.68-privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori  tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum local Uliţă Tisa Mare, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”

Anexa la HCL nr.68

Hotărârea nr.69- privind valorificarea unor materiale rezultate în urma lucrărilor de reparaţii

Hotărârea nr.70-  privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna  Aluniş

Anexele la HCL nr.70

 

Copyright © Primaria Alunis 2020

Website realizat de BrainHost.ro.